۷روز نامه‌ی حقوق بشری بین‌المللی شماره‌ی ۱۹۷

پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶

موارد نقض فاحش حقوق بشر

حقوق مدنی و سیاسی

جهانی سازی & حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

دفاع از حقوق بشر

زنان
...........

در اینجا بخوانید:

http://openasia.org/item/18810

بیشتر بخوانید
mouvement