هفت‌روز نامه‌ی حقوق بشر بین‌المللی شماره ۳۰۵و۳۰۶

تنها خبرنامه‌ی فارسی زبانی که هر هفته با بررسی شمار بزرگی از منابع بین‌المللی مطالب ارزشمند را در زمینه‌ های مختلف مربوط به حقوق بشر گرد هم می آورد.

پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸

نقض فاحش حقوق بشر

عدالت

حقوق مدنی و سیاسی

جهانی سازی & حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

دفاع از حقوق بشر

حقوق زنان

فرهنگ

اندیشه

............

در اینجا بخوانید:

هفت‌روز نامه‌ی حقوق بشر بین‌المللی شماره ۳۰۵و۳۰۶

بیشتر بخوانید