هفت‌روز نامه‌ی حقوق بشر بین‌المللی شماره ۲۹۵ و ۲۹۶