هفت‌روز نامه‌ی حقوق بشر بین‌المللی شماره‌ی ۲۷۰و۲۷۱