در همبستگی با جامعه‌ی مدنی در مجارستان

20/02/2018
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

دولت مجارستان روز ۱۳ فوریه ۲۰۱۸ مجموعه‌ا‌ی از سه قانون پیشنهادی را که به طور عمومی به آن «سوروس را متوقف کنید» می‌گویند، به پارلمان ارائه کرد. قانون‌های پیشنهادی تازه توانایی جامعه‌ی مدنی مجارستان را برای انجام فعالیت‌های خود محدودتر خواهد کرد، به این ترتیب که سازمان‌های «حامی مهاجرت» را ملزم می‌کند که برای انجام کارهای پایه‌ا‌ی مجوز امنیتی و اجازه‌ی دولتی دریافت کنند. بر اساس این قانون‌های پیشنهادی، سازمان‌ها باید ۲۵ درصد از کلیه‌ی وجوه دریافتی به منظور «حمایت از مهاجرت» را به عنوان مالیات بپردازند. کوتاهی از این کار، آنها را در معرض اقدام‌هایی قرار می‌دهد که ممکن است به جریمه‌های سنگین، ورشکستگی و انحلال سازمان غیردولتی بیانجامد.

این وضعیت در چارچوب کاهش فضا برای جامعه‌ی مدنی در مجارستان بروز کرده است و با تعهد‌های مجارستان بر اساس حقوق بین‌المللی در حمایت از آزادی تشکل، بیان و تحرک مغایر است. ما بر این باوریم که این پیشنهاد‌های تازه نشانه‌ی آخرین اقدام‌ها در تلاش‌های رو به افزایش دولت مجارستان برای محدود کردن فعالیت به‌حق گروه‌های جامعه‌ی مدنی است که تلاش می‌کنند در مجارستان حقوق بشر را ترویج و از آن دفاع کنند، خدمت‌های حقوقی و اجتماعی در اختیار افراد نیازمند آن در کشور قرار دهند و به طور علنی نظریات انتقادی در مطبوعات و در اینترنت ابراز کنند.

ما، به عنوان مدافعان حقوق بشر و آزادی، می‌خواهیم مردم در همه جا بتوانند بدون این که مورد حمله یا تهدید قرار بگیرند یا به زندان بیافتند، نظر خود را بیان کنند. بحث آزاد درباره‌ی امور مربوط به سیاست‌ها و عملکرد دولت در هر جامعه‌ا‌ی ضروری است و مدافعان حقوق بشر نباید به خاطر ابراز نظریات خود که گاهی انتقادی است، مجرم شناخته شوند. کشورها باید قانون‌هایی را به اجرا بگذارند که از مدافعان حقوق بشر در مقابل خطر محافظت کند، نه قانون‌های سرکوب گرانه که هدف از آنها به سکوت کشاندن کسانی است که صدای خود را بلند می‌کنند. مدافعان حقوق بشر از حقوق مردم در جامعه‌ی خود و کشورهای آنها دفاع می‌کنند و با این کار از حقوق همه‌ی ما در سطح جهان محافظت می‌کنند. مدافعان حقوق بشر اغلب آخرین خط دفاع از جامعه‌ا‌ی آزاد و منصفانه را تشکیل می‌دهند و برای انجام فعالیت خود خطرها و از خودگذشتگی‌های بزرگی را میپذیرند.

ما در همبستگی با جامعه‌ی مدنی و مدافعان حقوق بشر در مجارستان ایستاده ایم. آنها افراد شجاعی هستند که به ایجاد جامعه‌ا‌ی منصفانه تر متعهد هستند. بدون شجاعت آنها، جهانی که درآن زندگی می‌کنیم کمتر منصفانه، کمتر عادلانه و کمتر برابر می‌بود.
ما از پارلمان مجارستان می‌خواهیم قانون‌های پیشنهادی را به طور کامل رد کند و به سازمان‌های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر امکان ادامه‌ی فعالیت بدهد، به جای این که آنها را به دفاع از خود در مقابل چنین حمله‌هایی مجبور کند.

۲۶۵ سازمان نام‌برده در زیر پشتیبانی و همبستگی خود را از سازمانهای غیردولتی و مدافعان حقوق بشر در مجارستان اعلام می‌کنند:

 1. Amnesty International
 2. ILGA - Europe
 3. Civil Liberties Union for Europe (Liberties)
 4. Human Rights Watch
 5. AEDH - Association Europeenne de Droits de l’Homme
 6. FIDH, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
 7. World Organisation against Torture, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
 8. Light for the World
 9. Funders’ Initiative for Civil Society
 10. Urgent Action Fund for Women’s Human Rights
 11. CONCORD - European Confederation of Relief and development NGOs
 12. Human Rights First
 13. Transgender Europe
 14. Greenpeace Central and Eastern Europe
 15. International Civil Society Centre
 16. Reporters sans Frontières
 17. ENAR - European Network Against Racism
 18. European Volunteer Centre
 19. Civil Society Europe
 20. Oxfam
 21. Civicus
 22. European Center for Not-for-Profit Law (ECNL)
 23. Le Réseau EUROMED DROITSUNITED for Intercultural Action - European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
 24. Protection International - Belgium
 25. çavaria vzw - Belgium
 26. 11.11.11. - Belgium
 27. Artsen zonder Vakantie - Belgium
 28. Vluchtelingenwerk Vlaanderen - Belgium
 29. Liga voor mensenrechten - Belgium
 30. WWF Belgium - Belgium
 31. ACAT - Belgique/ Belgie/ Belgium
 32. Volonteurope Belgium - Belgium
 33. CROSOL - Croatian Platform for International Citizen Solidarity - Croatia
 34. Centre for Peace Studies from Zagreb - Croatia
 35. GONG - Croatia
 36. Brod Ecological Society - BED - Croatia
 37. Documenta - Center for Dealing with the Past - Croatia
 38. CESI - Center for Education, Counselling and Research - Croatia
 39. Human Rights House Zagreb - Croatia
 40. Rehabilitation center for stress and trauma - Croatia
 41. Civic Committee for Human Rights - Croatia
 42. Adra Česká republika - Czech Republic
 43. Open Society Fund/ Nadace OSF Praha - Czech Republic
 44. The Civil Society Development Foundation (Nadace rozvoje občanské společnosti - NROS
 45. Transparency International ČR- Czech Republic
 46. Člověk v tísni - People in Need - Czech Republic
 47. Forum 2000 - The Forum 2000 Foundation - Czech Republic
 48. META - Společnost pro příležitosti mladých migrantů - Association for opportunities of young migrants - Czech Republic
 49. Most pro o.p.s. - poradna pro cizince - Czech Republic
 50. SIMI - Sdružení pro integraci a migraci - Association for integration and migration- Czech Republic
 51. Glopolis - Glopolis - Czech Republic
 52. Centrum pro integraci cizinců - Centre for Integration of Foreigners - Czech Republic
 53. Diakonie (Českobratrské církve evangelické) - Diaconia (Evangelical Church of Czech Brethren) - Czech Republic
 54. Most - Czech Republic
 55. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty - Consortium of Migrants Assisting Organizations - Czech Republic
 56. DEMAS - Association for Democracy Assistance and Human Rights - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv - Czech Republic
 57. Pavel Havlicek, Analyst at the Research Centre, Association for International Affairs Prague, Czech Republic
 58. Organizace pro pomoc uprchlíkům - Organization for aid to refugees
 59. Denmark Nyt Europa - Denmark
 60. Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry - Finland
 61. Suomen Pakolaisapu | Finnish Refugee Council - Finland
 62. ETMU ry (Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration) - Finland
 63. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry - Finland
 64. Suomen Setlementtiliitto - Finland
 65. Ensi- ja turvakotien liitto - Finland
 66. Suomen Mielenterveysseura ry - Finland
 67. Ihmisoikeusliitto ry - Finnish League for Human Rights - Finland
 68. Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry - The Finnish NGDO Platform to the EU Kehys - Finland
 69. Vammaisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry - Finland
 70. Suomen somalialaisten liitto - Finland
 71. Seta LGBTIQ Rights in Finland - Finland
 72. Trasek ry - Finland
 73. Ligue des droits de l’Homme (LDH)
 74. Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) - Germany
 75. Hirschfeld-Eddy-Stiftung (HES) - Germany
 76. ADRA Deutschland e.V - Germany
 77. BAfF e.V.-Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer - Germany
 78. Forum Menschenrechte - Germany
 79. VENRO - Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. - Germany
 80. Solidaritätsdienst International e.V. (SODI) - Germany
 81. Adivasi-Koordination in Deutschland e.V. - Germany
 82. ACAT-Deutschland e.V. - Germany
 83. Missionsärztliches Institut Würzburg - Germany
 84. Deutsches Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V. - Germany
 85. Deutsche Kommission Justitia et Pax - Germany
 86. Germanwatch e.V. - Germany
 87. Welthaus Bielefeld e.V. - Germany
 88. Civil Liberties Union for Europe e.V." - Germany
 89. Weltveränderer e.V.- Germany
 90. CILD - Italian Civil Liberties Advocacy Coalition - Italy
 91. Dr Andrea Gullotta, Memorial Italia Italy
 92. Antigone - Italy
 93. LIDU - Lega Italiana dei diritti dell’Uomo
 94. Front Line Defenders - Ireland
 95. Irish Nurses and Midwives organisation - Ireland
 96. Christian Aid Ireland - Ireland
 97. Transgender Equality Network Ireland - Ireland
 98. The Irish Council for Civil Liberties (ICCL) - Ireland
 99. Latvian Platform for Development Cooperation - Latvia
 100. Latvia’s Association for Family Planning and Sexual Health - Latvia
 101. ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés) - Luxembourg
 102. Passerell - Luxembourg
 103. ACAT Luxemburg - Luxembourg
 104. Reech eng Hand - Luxembourg
 105. Caritas Luxembourg - Luxembourg
 106. David Barkin - Profesor de Economía Universidad Autonoma Metropolitana-Xochimilco,Mexico
 107. Aidsfonds - Netherlands
 108. Amsterdamse Diakonie - Netherlands
 109. Article 19 - Netherlands
 110. ASKV - Steunpunt Vluchtelingen - Netherlands
 111. Blikopeners - Netherlands
 112. Clara Wichmannfonds - Netherlands
 113. Dance4Life - Netherlands
 114. Dutch section of the International Commission of Jurists (NJCM) - Netherlands
 115. Free Press Unlimited - Netherlands
 116. Humanistisch Verbond - Netherlands
 117. Humanity House - Netherlands
 118. IMMO - instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek - Netherlands
 119. INLIA - International Network of Local Initiatives with Asylumseekers - Netherlands
 120. Justice and Peace Netherlands - Netherlands
 121. KOMPASS - Netherlands
 122. La Strada - Netherlands
 123. Libereco - Partnership for Human Rights - Netherlands
 124. Milieudefensie - Netherlands
 125. Movies that Matter - Netherlands
 126. Netherlands Helsinki Committee - Netherlands
 127. Foundation Max van der Stoel - Netherlands
 128. NVJ - Nederlandse Vereniging van Journalisten - Netherlands
 129. Partizan Publik - Netherlands
 130. Pax - Netherlands
 131. Power of Art House - Netherlands
 132. Privacy First - Netherlands
 133. Prospector - Netherlands
 134. Stichting LOS - Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt - Netherlands
 135. Stichting Vluchteling - Netherlands
 136. Stichting voor Vluchteling-Studenten - UAF - Netherlands
 137. The Amsterdam Gay Pride - Netherlands
 138. The Hague Peace Projects - Netherlands
 139. Transnational Institute (TNI) - Netherlands
 140. VLot - fonds voor vluchtelingen - Netherlands
 141. VluchtelingenWerk NL - Netherlands
 142. The Norwegian Helsinki Committee - Norway
 143. Fundacja im. Stefana Batorego - Poland
 144. Sieć Obywatelska Watchdog Polska - Poland
 145. Projekt: Polska - Poland
 146. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita - Poland
 147. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej - Poland
 148. Instytut Spraw Publicznych - Poland
 149. Fundacja ePaństwo - Poland
 150. Panoptykon - Poland
 151. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego - Poland
 152. Fundacja Pole Dialogu - Poland
 153. Polski Instytut Praw Człowieka I Biznesu - Poland
 154. Stowarzyszenie Willa Decjusza - Poland
 155. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia - Poland
 156. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej - Poland
 157. Fundacja Autonomia - Poland
 158. Stowarzyszenie Klon/Jawor - Poland
 159. Małopolskie Towarzystwo Oświatowe z Nowego Sącza - Poland
 160. Fundacja Ari Ari - Poland
 161. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych - Poland
 162. Instytut Prawa i Społeczeństwa - Poland
 163. Fundacja Partners Polska - Poland
 164. Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Poland
 165. Grupy Zagranica - Poland
 166. The Unit for Social Innovation & Research Shipyard - Poland
 167. INPRIS - Institute for Law and Society - Poland
 168. National Federation of Polish NGOs - Poland
 169. Centre for International Relations (CIR) - Poland
 170. Citizens Network Watchdog Poland - Poland
 171. Institute of Public Affairs - Poland
 172. Association against Anti-Semitism and Xenophobia Open Republic - Poland
 173. Stefan Batory Foundation Poland
 174. Danuta Przywara, President of the Board, Helsinki Foundation for Human Rights Poland
 175. Inițiativa România - Romania
 176. NGOs Federation for Children Romania - Romania
 177. RISE Romania - Romania
 178. Resource Center for Public Participation - CeRe (Romania) - Romania
 179. FONSS (The Federation of Non-Governmental Organisations for Social Services) - Romania
 180. Gabriela Tudor Foundation - Romania
 181. Mediawise Society Association - Romania
 182. The Civil Society Development Foundation - Romania
 183. Expert Forum - Romania
 184. Center for Independent Journalism - Romania
 185. Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil - Romania
 186. Asociatia One World Romania - Romania
 187. Asociatia Militia Spirituala - Romania
 188. ActiveWatch - Romania
 189. CENTRAS - Romania
 190. Asociatia Pro Democratia - Romania
 191. Agenția Impreuna - Romania
 192. Fundatia Estuar - Romania
 193. Dizabnet - Federatia prestatorilor pentru persoane cu dizabilitati - Romania
 194. The Swedish Organisation for Individual Relief - Romania
 195. Alaturi de Voi Romania - Romania
 196. Moscow Helsinki Group - Russia
 197. Igor Vladimirovich Batov, Chairman of the Council of the Pskov Regional Environmental Rights Human Rights Movement ʺFree Coastʺ, a member of the Public Chamber of the Pskov region - Russia
 198. Andrei Suslov, Center for Citizanship Education and Human Rights, Perm - Russia
 199. Evdokimova Natalia Leonidovna, Human Rights Council of St. Petersburg. - Russia
 200. Lilia Shibanova, member of the Moscow Helsinki Group Russia
 201. Bureau for Regional Outreach Campaigns - BROC Vladivostok, Russia
 202. Pride Kosice - Slovakia
 203. Central European Forum - Slovakia
 204. Human Rights League - Slovakia
 205. Slovak Humanitarian Council - Slovakia
 206. People in Need Slovakia - Slovakia
 207. Via Iuris - Slovakia
 208. Inakosť - Slovakia
 209. Transfuzia - Slovakia
 210. Bi-centrum - Slovakia
 211. EduRoma - Slovakia
 212. Centrum komunitneho organizovania - Centre for Community Organizing - Slovakia
 213. SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč - Slovenia
 214. Društvo Humanitas
 215. Društvo Odnos - Slovenia
 216. Mirovni inštitut - Slovenia
 217. Kulturno-umetniško društvo Mreža - Slovenia
 218. Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa - Slovenia
 219. Društvo informacijski center Legebitra - Slovenia
 220. TransAkcija - Slovenia
 221. Society for awareness raising and protection - center of antidiscrimination (OVCA) - Slovenia
 222. Društvo za nenasilno komunikacijo - Association for nonviolent communications - Slovenia
 223. Focus, društvo za sonaraven razvoj - Focus, association for sustainable development - Slovenia
 224. Rights International Spain - Spain
 225. Asociación Katío - Spain
 226. Ecologistas en Acción - Spain
 227. AIETI - Asociacion de Investigacion y Especializacion Sobre Temas Iberoamericanos
 228. APDHE - Spain
 229. ICID - Spain
 230. Comité Monseñor Óscar Romero de Madrid - Spain
 231. Mujeres de Negro contra la Guerra - Madrid - Spain
 232. Acción Verapaz - Spain
 233. Colectivo Ansur - Spain
 234. Calala Fondo de Mujeres - Spain
 235. Global Witness - Spain
 236. Human Rights House Foundation (HRHF) - Switzerland
 237. ACAT-Schweiz Suisse Svizzera - Switzerland
 238. Pylyp Orlyk Institute of Democracy - Ukraine
 239. La Strada - Ukraine
 240. Kharkiv Human Rights Group - Ukraine
 241. Suspilni Ekolohichni Initsiatyvy - Ukraine
 242. Kharkiv Regional Foundation "Public Alternative" - Ukraine
 243. Human Rights Information Centre - Ukraine
 244. Kyiv Educational Centre "Prostir Tolerantnosti" - Ukraine
 245. Human Rights Centre "All Rights" - Ukraine
 246. Ternopil Human Rights Group - Ukraine
 247. Vostok SOS - Ukraine
 248. EHA "Green World" - Ukraine
 249. Adaptatsiynyi Cholovichyi Tsentr - Ukraine
 250. Helsinski Initiative - XXI - Ukraine
 251. Center for Civil Liberties - Ukraine
 252. Ekolohichna Hrupa Pechenihy - Ukraine
 253. Romano radio Chiriklo - Ukraine
 254. Civil Initiative Center - Ukraine
 255. Centre for Applied Human Rights at the University of York - United Kingdom
 256. The Oakland Institute, United States of America
 257. CIVILIS Derechos Humanos - Venezuela
 258. Acción Solidaria on HIV/aids - Venezuela
 259. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz - Venezuela
 260. Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos - Venezuela
 261. Centro Comunitario de Aprendizaje - Venezuela
 262. Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 - Venezuela
 263. Centro de Justicia y Paz - Venezuela
 264. Human Rights Association (IHD) - Turkey
 265. The Solicitors’ International Human Rights Group (SIHRG) - UK
بیشتر بخوانید