بیست و پنجمین سالگشت فروریزی دیوار برلین

09/11/2014
بیانیه‎ی مطبوعاتی
ar en es fa fr

در حالی که بیست و پنجمین سالگشت فروریزی دیوار برلین را جشن می گیریم، 41 دیوار جداسازنده هنوز در سراسر جهان وجود دارند. از روز 9 نوامبر 2014، تجربه مستند مجازی، دیوارهای پیوسته ، به کاربران اینترنت امکان تخریب مجازی دو دیوار جداسازنده شمال/جنوب را می دهند: آمریکا/مکزیک و اسپانیا/مراکش. طی دو ماه، دو گروه فیلم برداری محلی هر 10 روز یک بار از واقعیت مرزهایشان بر اساس موضوع های انتخابی کاربران اینترنت به طور زنده فیلم برداری می کنند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از این مستند اینترنتی که زندگی مهاجران را به نمایش می گذارد، پشتیبانی می کند. منتظر باشید!