مصر: خشونت جنسی فراگیر ادامه دارد

16/04/2014
گزارش
ar en es fa fr

گزارش مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سه سازمان مصری که امروز منتشر شد، در باره تداوم آزار و حمله های جنسی علیه زنان که موانع اساسی در راه مشارکت آنها در گذار سیاسی در این کشور ایجاد می کند، هشدار می دهد. دولت های پیاپی از انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از خشونت علیه زنان کوتاهی کرده اند و این جرایم با معافیت کامل از مجازات ادامه پیدا می کنند.

این گزارش، با عنوان «مصر: کنار گذاشتن زنان ـ خشونت جنسی در عرصه عمومی» به بیش از 250 مورد پرداخته که که از نوامبر 2012 تا ژانویه 2014 گروه های مردان اوباش به معترضان زنان حمله جنسی کرده و در بعضی موارد به آنها تجاوز کرده اند.

این گزارش، با عنوان «مصر: کنار گذاشتن زنان ـ خشونت جنسی در عرصه عمومی»به بیش از 250 مورد پرداخته که که از نوامبر 2012 تا ژانویه 2014 گروه های مردان اوباش به معترضان زنان حمله جنسی کرده و در بعضی موارد به آنها تجاوز کرده اند.

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «عدالت در مورد حتا یک تن از مجرمان به خاطر ارتکاب این جرایم اجرا نشده است. جوّ معافیت از مجازات به تکرار و تحمل اجتماعی خشونت علیه زنان کمک می کند.»

فیلم کوتاه ویدیویی در باره خشونت جنسی

حمله ها در میدان تحریر آشکارترین مشکل سیستمی و دیرین را به نمایش می گذارند. زنان در مصر در معرض آزار روزمره جنسی و حمله در خیابان ها، وسایل نقلیه عمومی و محل کار هستند.

قربانیان در تمام سطوح جامعه، از خانواده گرفته تا نهادهای دولتی، به خاطر تحریک حمله ها مقصر قلمداد می شوند. شرم و ننگ باعث می شود که قربانیان این جنایت ها را گزارش ندهند. حتا زمانی که گزارش می دهند، شکایت آنها به ندرت به گشایش تحقیقات می انجامد. قربانیان می گویند پلیس و دادستانی میلی به باور کردن حرف ها ندارند و می کوشند جدیت حمله ها را ناچیز جلوه بدهند.

اقدام های انجام شده دولت ناچیز بوده است. مُزن حسن، رییس اجرایی مطالعات فمینیستی نظره گفت: «گرچه ما از مقررات قانون اساسی در باره حفاظت زنان از خشونت استقبال می کنیم، دولتمردان راه درازی برای مقابله با پدیده ای که دارای ابعاد فراگیر شده در پیش دارند. اقدامات جامع، در مشورت با جامعه مدنی، نه تنها برای حفاظت از حق زنان برای زندگی بدون خشونت و ترویج این حق بلکه برای فراهم کردن امکان مشارکت زنان در تعریف آینده مصر ضروری است.»

نیفین عبید، هماهنگ کننده بخش زنان و مشارکت سیاسی بنیاد زن جدید، اعلام کرد: «مصر در اجرای تعهدات خود بر اساس حقوق بین المللی برای انجام تحقیقات موثر، پیگرد و تنبیه مجرمان، اعم از افراد دولتی یا غیرنظامی، شکست خورده است.»

فرح برقاوی، یکی از بنیانگذاران قیام زنان در جهان عرب، افزود: «ارتباط بین خشونت فراگیر و تبعیض ساختاری علیه زنان در قوانین مصر را نمی توان نادیده گرفت. توجه به خشونت علیه زنان نیازمند اراده سیاسی برای اجرای اصلاحات گسترده در نظام دادگستری و جایگاه زنان در عمل و قانون است.» .

گزارش را در اینجا به زبان انگلیسی دریافت کنید: “Egypt: Keeping Women Out – Sexual violence in the public sphere”

یا در اینجا، آن را به عربی دریافت کنید: إقصاء النساء – العنف الجنسي ضد المرأة في المجال العام"

بیشتر بخوانید