نامه سرگشاده �?دراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به اتحادیه اروپا، سازمان ناتو، د�?تر مساعدت سازمان ملل در ا�?غانستان (یوناما) و جمهوری اسلامی ا�?غانستان

02/06/2008
بیانیه‎ی مطبوعاتی

جناب آقای حامد کرزای، ریاست جمهوری اسلامی ا�?غانستان

جناب آقای جاپ دوهوپ ش�?ر، دبیرکل سازمان ناتو

جناب آقای �?رانسیس واندرل، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در ا�?غانستان

جناب آقای کی اید، نماینده ویژه سازمان ملل و ریاست د�?تر مساعدت سازمان ملل در ا�?غانستان

بدینوسیله از شما درخواست می کنیم که نسبت به وضعیت آقای لطی�? پدرام، دبیر کل حزب کنگره ملی ا�?غانستان، سریعا اقدام نمایید. حزب کنگره ملی ا�?غانستان، به عنوان یک حزب اپوزیسیون دموکرات، براساس قوانین کشور ا�?غانستان رسمیت یا�?ته است. آقای پدرام یکی از کاندیداهای اولین انتخابات ریاست جمهوری در سال 2004 پس از دوران طالبان بود.

آقای پدرام از 2 �?وریه 2008 عملا توسط پلیس و نیروهای امنیتی وزارت کشور ا�?غانستان در کابل تحت نظر می باشد و این درحالی است که هیچگونه حکم رسمی در این زمینه صادر نشده است. دادستان کل به این دلیل که آقای پدرام شاهد مشاجره دو شخصیت سیاسی ا�?غان بوده، او را ممنوع الخروج کرده و او اکنون امکان گذشتن از مرزهای ا�?غانستان را ندارد.

�?دراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر معتقد است اتهام های وارد بر او انگیزه سیاسی داشته و کاملا بی پایه و اساس است. هد�? از ایراد این اتهام ها محدود کردن �?عالیت های سیاسی وی و جلوگیری از نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می باشد.

دولتمردان ا�?غانستان باید اطمینان دهند آقای پدرام می تواند مکانی را که در آن تحت نظر می باشد ترک نماید و به علاوه سلامت روحی و جسمانی و همچنین آزادی او را در جابجایی تضمین نمایند.

اتحادیه اروپا، سازمان ناتو و د�?تر مساعدت سازمان ملل در ا�?غانستان (یوناما) باید در چارچوب وظای�? محوله خود بر رعایت عهدنامه های بین المللی در زمینه حقوق بشر نظارت کامل داشته باشند و برای د�?اع از این نامزد سابق ریاست جمهوری نیز سریعا اقدام های لازم را انجام دهند.

حزب کنگره ملی ا�?غانستان تنها حزب اپوزیسیونی است که به هیچ گروه مسلحی وابسته نیست و �?عالیت های آن همواره با رعایت کامل قوانین ا�?غانستان انجام شده است.

ما نگرانی خود را نسبت به جان لطی�? پدرام اعلام می کنیم. وی از معدود نامزدهایی است که در راستای تحولات دموکراتیک و استقلال ا�?غانستان می کوشد. دولتمردان ا�?غان و جامعه بین المللی باید هر چه سریعتر اقدامات ضروری را در جهت پایان دادن به نقض �?احش اصول حقوق بین الملل و حقوق بشر مبذول دارند.

با این امید که نگرانی های ما مورد توجه شما قرار گیرد، احترامات �?ائقه خود را تقدیم می داریم.

با احترام،

خانم سوهایر بلحسن

رییس �?دراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

اطلاعات تکمیلی:

لطی�? پدرام، نویسنده و دگراندیش صاحب نام، در دوران طالبان در �?رانسه پناهنده بوده و شدیدا مخال�? سیاست های طالبان است. وی تاکنون بارها ا�?کار عمومی بین المللی را نسبت به موضوع دموکراسی و حقوق بشر در کشورش برانگیخته. او در سال 2004 پس از تأسیس حزب کنگره ملی ا�?غانستان به همراه چند تن دیگر از هم�?کرانش به ا�?غانستان بازگشت. قابل ذکر است که اعضای این حزب از قوم ها و نژادهای مختل�? هستند و در زمینه تحولات دموکراتیک در ا�?غانستان �?عالیت می کنند.

بیشتر بخوانید
communique