Council for the Defense of Human Rights and Freedoms (KMDLNJ, Këshilli për Mbrojtjn e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut)

Mr Pajazit Nushi (President)

Rr. Nëna Terezë nr. 24/2 – I/I, Prishtinë
Kosovo

- tel : +381 38 24 90 06
- fax : +381 38 244 029
- mail : office@cdhrf.net
kmdlnj.cdhrf@gmail.com
- Facebook

WEBSITE

Lire la suite
communique