۷روز نامه‌ی حقوق بشری بین‌المللی شماره ۱۹۴ و ۱۹۵

پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶

موارد نقض فاحش حقوق بشر

حقوق مدنی و سیاسی

جهانی سازی & حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

...........

در اینجا بخوانید:

http://openasia.org/item/18693

بیشتر بخوانید
mouvement