۷روز نامه‌ی حقوق بشری بین‌المللی شماره ۱۹۳

15/05/2017
Our Movement

موارد نقض فاحش حقوق بشر

حقوق مدنی و سیاسی

جهانی سازی & حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

............

در اینجا بخوانید:
http://openasia.org/item/18661

بیشتر بخوانید
mouvement