هفت‌روز نامه‌ی حقوق بشر بین‌المللی شماره ۳۱۱و۳۱۲

تنها خبرنامه‌ی فارسی زبانی که به‌طور منظم با بررسی شمار بزرگی از منابع بین‌المللی مطالب قابل توجه را در زمینه‌های مختلف مربوط به حقوق بشر گرد می‌آورد.

پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸

نقض فاحش حقوق بشر

عدالت

حقوق مدنی و سیاسی

جهانی سازی & حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

دفاع از حقوق بشر

حقوق زنان

فرهنگ

اندیشه

............
............

در اینجا بخوانید:

هفت‌روز نامه‌ی حقوق بشر بین‌المللی شماره ۳۱۱و۳۱۲

بیشتر بخوانید