هفت‌روز نامه‌ی حقوق بشر بین‌المللی شماره ۳۰۹و۳۱۰

تنها خبرنامه‌ی فارسی زبانی که به‌طور منظم با بررسی شمار بزرگی از منابع بین‌المللی مطالب قابل توجه را در زمینه‌های مختلف مربوط به حقوق بشر گرد می‌آورد.

پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸

نقض فاحش حقوق بشر

عدالت

حقوق مدنی و سیاسی

جهانی سازی & حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

دفاع از حقوق بشر

حقوق زنان

فرهنگ

اندیشه

............
............

در اینجا بخوانید:
هفت‌روز نامه‌ی حقوق بشر بین‌المللی شماره ۳۰۹و۳۱۰

بیشتر بخوانید