هفت‌روز نامه‌ی حقوق بشر بین‌المللی شماره ۳۰۱و۳۰۲

تنها خبرنامه‌ی فارسی زبانی که هر هفته با بررسی شمار بزرگی از منابع بین‌المللی مطالب ارزشمند را در زمینه‌ های مختلف مربوط به حقوق بشر گرد هم می آورد.

پنج شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

نقض فاحش حقوق بشر

عدالت

حقوق مدنی و سیاسی

جهانی سازی & حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

دفاع از حقوق بشر

حقوق زنان

...........
...........

در اینجا بخوانید:

هفت‌روز نامه‌ی حقوق بشر بین‌المللی شماره ۳۰۱و۳۰۲

بیشتر بخوانید
mouvement