هفت‌روز نامه‌ی حقوق بشر بین‌المللی شماره‌ی ۲۵۴ـ۲۵۳