به فراخوان جهانی برای حمایت از مدافعان حقوق بشر در همه جا بپیوندید

05/11/2018
فراخوان
ar en es fa fr

کسانی که در قدرت هستند، مثل دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ، می‌کوشند مدافعان حقوق بشر را به سکوت بکشانند: آنها را نامنصفانه جنایتکار، تروریست یا «مامور خارجی» می‌نامند. مدافعان حقوق بشر به خاطر سخن گفتن به زندان می‌افتند، مورد تهدید و حمله قرار می‌گیرند و حتی شمار بسیار زیادی از آنها به قتل می‌رسند.

دیگر کافی است. زمان آن رسیده که ما اقدام چنان جسورانه‌ای کنیم که دولت‌ها نتوانند ما را نادیده بگیرند.
۲۰ سال پیش، دولت‌ها در سراسر جهان اعلامیه را امضا کردند و قول دادند از مدافعان حقوق بشر حمایت کنند. آن دولت‌ها در دسامبر امسال نشست ویژه‌ای برای بحث درباره‌ی این موضوع در سازمان ملل برگزار می‌کنند.

ما به کمک شما می‌توانیم نشان دهیم که جهان نتیجه‌ی این نشست را زیر نظر دارد. مدافعان حقوق بشر کلیه‌ی امضا‌های شما را ارائه خواهند کرد و خواهان حمایت واقعی خواهند شد و نه تظاهر.

هم اکنون امضا کنید و از دولت‌ها بخواهید:

- از مدافعان حقوق بشر تجلیل و حمایت کنند، به ویژه از آنهایی که در حاشیه قرار گرفته‌اند و به خاطر هویت جنسیتی، گرایش جنسی، هویت قومی و نژادی، دین، موقعیت، توانایی، سن و طبقه زیر حمله قرار دارند.

- به حمله، افترا زنی و بدنام سازی کسانی که برای به واقعیت پیوستن حقوق بشر برای همه در جهان مبارزه می‌کنند، خاتمه دهند.

برای موفقیت این فراخوان جهانی، ما نیاز داریم نیروهایمان را به‌هم بپیوندیم. صدای ما باهم، و با پشتیبانی شما، بلندتر از همیشه خواهد بود.