فدراسیون از دادگاه بین المللی جزایی و دادگستری کشورها خواست تا مبارزه علیه معافیت از مجازات در مورد خشونت جنسی را تشدید کنند

© Yasuyoshi Chiba / AFP

خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان و مردان ناپیدا و بدون مجازات می‌ماند. با وجود نوشته‌های مترقی، با وجود مدارک و شواهد درباره خشونت جنسی و جنسیتی و تصویب سیاست دادستانی دادگاه بین المللی جزایی، این دادگاه تاکنون در دست یافتن به محکومیت نهایی برای مرتکبان خشونت جنسی و جنسیتی ناکام مانده است.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر امروز، ۲۵ دسامبر ۲۰۱۸، گزارشی را با عنوان «ناشنوده، به حساب نیامده: پیش به سوی پاسخگویی در مورد خشونت جنسی و جنسیتی در دادگاه بین المللی جزایی و فراتر از آن» (https://www.fidh.org/IMG/pdf/sgbv_7...) منتشر می‌کند.

فدراسیون در این گزارش ارزیابیِ انتقادی از پیگرد مرتکبان جنایت‌های جنسی در دادگاه بین المللی جزایی و دادگاه‌های دیگر به دست می‌دهد. در عین حال، فدراسیون شماری توصیه به دادگاه بین المللی جزایی، جامعه‌ی مدنی و دولت‌ها به منظور اتخاذ چشم انداز مناسب جنسیتی در تحقیقات و پیگرد‌های دادگاه و حمایت آن از قربانیان ارائه می‌کند. این گزارش بر اساس تحقیقات و مشورت‌هایی در طول سه سال با سازمان‌های غیردولتی، قربانیان خشونت جنسی و وکلای مدافع آنها، کارشناسان بین المللی و نمایندگان دادگاه بین المللی جزایی تهیه و تنظیم شده است.

بیشتر بخوانید