توصیه های کارگروه حقوق قربانیان به پانزدهمین گردهمایی کشورهای عضو دادگاه بین‌المللی جزایی

کارگروه حقوق قربانیان (VRWG) توصیه‌هایی را خطاب به پانزدهمین نشست گردهمایی کشورهای عضو اساسنامه‌ی دادگاه بین‌المللی جزایی منتشر کرد.

ترویج حقوق قربانیان در مورد دانستن حقیقت، عدالت و غرامت و دفاع از این حقوق در بنیاد رسالت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر قرار دارد. فدراسیون به‌عنوان یکی از اعضای سازمان‌های غیردولتی کارگروه حقوق قربانیان از موضع این کارگروه در پانزدهمین گردهمایی پشتیبانی کامل می‌کند.

بیشتر بخوانید