سقط جنین تصمیم زنان است!

فراخوان اروپایی: برای حق سقط جنین در سراسر اروپا

سازمان‌دهی مردمی در سراسر اروپا در حدود ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷

در همبستگی با کلیه‌ی زنان اروپایی، در پی مبارزه‌ی مثال زدنی زنان اسپانیایی در ۲۰۱۴ و زنان لهستانی در ۲۰۱۶، ما خواهان رعایت حقوق زنان در همه‌ی کشورهای اروپایی، کنترل بدن خود، حق سقط جنین و حق سلامتی، و شناسایی حق اساسی برابری در اروپا هستیم.

امروزه، حق سقط جنین در اروپا در حوزه‌ی صلاحیت هر دولت ملی است:
در مالت غیرقانونی است، در ایرلند، مجارستان و لهستان به شدت محدود است. حق سقط جنین، حتا وقتی قانونی است، ممکن است بر اساس مقررات وجدانی پزشکان (ایتالیا)، کمبود تجهیزات لازم بیمارستانی (یونان، باواریا)، کاهش کارکنان و بستن مراکز انجام سقط جنین طی سازماندهی دوباره بیمارستان‌ها (فرانسه) و انتخاب دولت‌های ارتجاعی، محافظه‌کار و عقب مانده، مورد تردید قرار گیرد.

ما دوباره تاکید میکنیم که:

  • برخورداری از سقط جنین یک حق است؛
  • سقط جنین انتخابی شخصی است: بدن من متعلق به من است، من درباره‌ی زندگی خود تصمیم می‌گیرم
  • منابع مالی باید طوری تخصیص یابدکه مراکز انجام سقط جنین و تنظیم خانواده در همه جا در دسترس باشند؛
  • راه اندازی کمپین‌های اطلاع رسانی خطاب به همه گروههای مردمی لازم است؛
  • همه باید آموزش جنسی دریافت کنند تا هم مردان و هم زنان بتوانند به انتخاب‌های روشن و آگاهانه دست بزنند؛
  • آموزش رویه‌های مربوط به سقط جنین و همراهی باید بخش الزامی آموزش پایه ای کارکنان بخش سلامتی باشد؛
  • مقررات وجدانی در مورد کارکنان بخش سلامتی باید ملغا شود؛
  • محدودیت‌های قانونی زمانی برای انجام سقط جنین باید با مترقی ترین مقررات موجود در اروپا هماهنگ شود و دولت‌ها باید از سقط جنین به طور کامل جرم زدایی کند.

ما خواهان سازمان‌دهی گسترده‌ی مردمی اروپایی در حدود روز ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷، روز بین المللی سقط جنین امن و قانونی، هستیم که هر کشور خواست‌های خود را در چارچوب چشم انداز انسجام اروپا در زمینه حقوق زنان پیش خواهد نهاد.

فراخوان را امضا کنید

بیشتر بخوانید