برای حمایت از حقوق بشر در مقابل تعدی شرکت ها چارچوب حقوقی بین المللی را تقویت کنید: بیانیه دوم اتحاد حمایت از عهدنامه

02/06/2015
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa fr

در پی تشکیل کارگروه بین دولتی در ژوئن 2014 با اختیار تدوین عهدنامه الزام آور در باره حقوق بشر و اقتصاد، اتحاد حمایت از عهدنامه بیانیه دوم خود را با تاکید بر توصیه های مربوط به فرایند تدوین و شکل، حدود و محتوای این عهدنامه منتشر کرد.

کارگروه بین دولتی (IGWG) مسؤولِ تدوین «عهدنامه بین المللی الزام آور برای تنظیم مقررات فعالیت های شرکت های فراملیتی و دیگر موسسه های اقتصادی بر اساس حقوق بین المللی حقوق بشر» اولین جلسه خود را در تاریخ 10ـ6 ژوئیه 2015 برگزار خواهد کرد. قطعنامه شماره 9/26 شورای حقوق بشر سازمان ملل که تشکیل کارگروه بین دولتی را مقرر کرد، در عین حال مشخص کرد که دو جلسه اول آن باید به بحث در باره «محتوا، حدود، ماهیت و شکل عهدنامه بین المللی آتی» اختصاص یابد.

در این چارچوب، اعضای اتحاد حمایت از عهدنامه پیش از برگزاری جلسه اول کارگروه بین دولتی، بیانیه دوم خود را با تاکید بر یک رشته توصیه مربوط به آن منتشر کردند. بیانیه اتحاد حمایت از عهدنامه به فرایند تدوین عهدنامه و مشارکت دولت ها و جامعه مدنی می پردازد و عناصر مشخص مربوط به شکل، حدود و محتوای عهدنامه را که باید در جلسه کارگروه بین دولتی مورد بحث قرار گیرد، معین می کند.

تصویب قطعنامه 9/26 در شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ 26 ژوئن 2014 بازتابی از فراخوان جهانی برای تصویب عهدنامه بین المللی الزام آور در مورد حقوق بش و اقتصاد بود که بیش از 600 جنبش اجتماعی و سازمان جامعه مدنی در بیش از 90 کشور مختلف امضا کرده بودند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با انتشار موضع گیری خود خواهان تقویت موازین حقوقی در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی شد و از تصویب قطعنامه ژوئن 2014 شورای حقوق بشر استقبال کرد. در حال حاضر، فدراسیون و شبکه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ESCR-Net) ابتکار عهدنامه را تشکیل داده اند که هدف آن تدوین پیشنهادهای مشخص محتوایی برای عهدنامه ای بین المللی است. اولین نشست منطقه ای مشورتی در چارچوب این طرح مشترک در اوایل مه 2015 در تایلند برگزار شد.

بیانیه دوم اتحاد حمایت از عهدنامه را بخوانید و امضا کنید.

اطلاعات بیشتر در باره اتحاد حمایت از عهدنامه

بیشتر بخوانید