رهبران جهان نباید از البشیر در رویداد یادبود در چین استقبال کنند

چندین نمایندهء بلندپایه دولتی از کشورهای عضو اساسنامه رُم و مسؤولان بلندپایه سازمان ملل از جمله بان کی مون حضور خود را در رژه نظامی در چین در روز 3 سپتامبر تایید کرده اند، با وجود این که متهم فراری از دادگاه بین المللی جزایی عمر البشیر نیز در آنجا حضور خواهد داشت.

چندین نمایندهء بلندپایه دولتی از کشورهای عضو اساسنامه رُم و مسؤولان بلندپایه سازمان ملل از جمله بان کی مون حضور خود را در رژه نظامی در چین در روز 3 سپتامبر تایید کرده اند، با وجود این که متهم فراری از دادگاه بین المللی جزایی عمر البشیر نیز در آنجا حضور خواهد داشت.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های عضو آن، مرکز مطالعات عدالت و صلح آفریقا و حقوق بشر در چین، از این روسای کشورها و مسؤولان سازمان ملل خواسته اند دعوت به هر مراسمی با حضور عمر البشیر را بر اساس تعهدات خود در رهنمودهای سازمان ملل و مجمع کشورهای اساسنامه رُم رد کنند. ما از چین، به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل ـ که وضعیت سودان را به دادگاه بین المللی جزایی ارجاع کرده و مسؤول حفظ صلح بین المللی است ـ می خواهیم دعوت از البشیر را پس بگیرد و در صورت ورود او به خاک چین او را دستگیر کند.

نامه های سرگشاده ما به دولتمردان چین، روسای کشورها، نمایندگان دولت ها و مسؤولان سازمان ملل را بخوانید.

بیشتر بخوانید