شورای حقوق بشر نشان داد که گفتگوهای هسته ای نباید باعث انحراف توجه به حقوق بشر شوند

01/04/2015
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en es fa fr

با تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران به مدت یک سال دیگر، شورای حقوق بشر به این تشخیص رسیده است که نقض حقوق بشر در این کشور ادامه دارد و گفتگوهای جاری هسته ای نباید باعث انحراف توجه بین المللی به حقوق بشر شوند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر پیوسته از شورا خواهان حفظ ایران در دستور کار آن، تداوم نظارت، بحث و گزارش دهی عمومی در باره وضع حقوق بشر در این کشور، صرفنظر از ملاحظات مربوط به جغرافیای سیاسی و بر اساس ارزیابی عینی از نقض حقوق بشر شده است.

تمدید ماموریت گزارشگر ویژه بخصوص از این نگاه اهمیت دارد که دولتمردان ایران از توجه به نقض مداوم حقوق بشر در این کشور، از جمله سرکوب آزادی های اساسی، تبعیض علیه زنان و اقلیت های قومی و دینی، زیر پا گذاشتن موازین قضایی، به ویژه در مورد زندانیان عقیدتی پرشماری که هنوز در زندان به سر می برند، و افزایش اجرای مجازات اعدام در مغایرت با حقوق بین المللی و موازین قضایی، سر باز می زنند. این موارد نقض حقوق بشر در ایران ساختاری، سامان مند، گسترده هستند.

بیشتر بخوانید