ساختارِ سازمانی ما

ساختار فدراسیون و عملیات آن، سازمان‌های عضو آن را در کانونِ فرایند تصمیم‌گیری قرار می‌دهد و بازتاب اصول اداره‌ی آن است.

هیأت بین‌المللی

این هیأت از ۲۲ نماینده‌ی داوطلب از سازمان‌های عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر تشکیل می‌شود. کنگره این هیأت را انتخاب می‌کند که دارای یک رئیس، یک خزانه‌دار، ۱۵ نایب‌رئیس و ۵ دبیر کل است. هیأت بین‌المللی هدف‌های راه‌بُردی و جهت‌گیری‌های فدراسیون را بر اساس جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاریِ کنگره تعیین و حساب‌های سالانه‌ را تأیید می‌کند. هیأت بین‌المللی در سال سه جلسه برگزار می‌کند و به کنگره گزارش می‌دهد.

 • رئیس
  Grèce
  President
  Biographie:
  PDF - 600.3 kb
 • خزانه‏دار
  Jean-François Plantin
  France
  Treasurer
 • نایب رئیس‏ها
  Maryse ARTIGUELONG
  France
  Gloria Margarita CANO LEGUA
  Pérou
  Hafidha CHEKIR
  Tunisie
  Tolekan Ismailova
  Kirghizstan
  Director
  Gerard J-M VAN VLIET
  Pays-Bas
  Artak KIRAKOSYAN
  Arménie
  Elsie Monge
  Équateur
  Director
  Sheila Muwanga
  Ouganda
  Vice President
  Adilur Rahman Khan
  Director
  Juan Francisco SOTO
  Guatemala
  Rosemarie R. Trajano
  Philippines
  Vice President
  Drissa Traore
  Côte d’Ivoire
  Honorary President
  Arnold TSUNGA
  Zimbabwe
  Mohamed Aly Mohamed ZAREA
  Égypte
 • دبیرکل‏ها
  Debbie Stothard
  Birmanie
  Coordinator
  Pierre Espérance
  Haïti
  Director
  Shawan Jabarin
  Palestine
  General Director
  Alice Mogwe
  Director
  Dan Van Raemdonck
  Belgique
  General Secretary

دبیرخانه‌ی بین‌المللی

محلِ دبیرخانه‌ی بین‌المللی در پاریس است. این دبیرخانه شامل تیمی از اعضای حرفه‌ای زیر مدیریتِ یک مدیر اصلی اجرایی و یک مدیر اجرایی است که هر دو عضو بدون حق رأی هیأت بین‌المللی و هیأت اجرایی هستند. ساختارِ این تیم بر اساسِ منطقه، اولویت‌های فعالیت و هیأت‌های نمایندگی است. دبیرخانه‌ی بین‌المللی نمایندگانی در سازمان ملل در نیویورک و ژنو، در اتحادیه‌ی اروپا در بروکسل و نزدِ دادگاه بین المللی جزایی در لاهه؛ دفترهای منطقه‌ای در تونس و پرتوریا، و دفترهای مشترکی با سازمان‌های عضو در کُناکری، اَبیجان و باماکو دارد. دبیرخانه‌ی بین‌المللی همچنین دارای بخش ارتباطات و روابط عمومی، و بخش اداری و حمایت مالی است.

دبیرخانه‌ی بین‌المللی که در ارتباط دائمی با فعالان محلی است، تصمیم‌های نهادهای تصمیم‌گیرنده‌‎ی فدراسیون را در هماهنگی با سازمان‌های عضو، نمایندگانِ هیأت‌ها و اعضای هیأت بین‌المللی و هیأت اجرایی به اجرا می‌گذارد.

 • مدیریت اجرایی
  مدیر ارشد اجرایی
  Biographie:

  Chief Executive Officer

  مدیر اجرایی
 • بخش‏های اداری، مالی و انسانی
  Samba Lasa
  مدیر، حسابداری
  مدیر، مالی و اداری
  Biographie:

  Director Finance & Administration

  مدیر، منابع انسانی
  Biographie:

  Responsable ressources des humaines

  مدیر، جذب کمک‏های مالی
  Biographie:

  Fundraising Director

  مدیر، کنترل مالی
  Biographie:

  Director, Financial Control

  دستیار مدیریت اجرایی
  Biographie:

  Assistant to the executive directorate

  معاون، جذب کمک‏های مالی
  Biographie:

  Fundraising Deputy Director

  مسؤول مالی
  Biographie:

  Finance Officer

  حسابدار
  Biographie:

  Accountant

  مدیر، کنترل مالی
 • ارتباطات وروابط عمومی
  مدیر، انتشارات
  Biographie:

  Responsable des publications

  مدیر، ارتباطات و روابط عمومی
  Biographie:

  Communication & Public Relations Director

  Audrey Couprie
  مسؤول مطبوعاتی
  +33 6 48 05 91 57
  مسؤول انتشارات
  Biographie:

  Chargé de l’édition et de la diffusion des publications

  مدیر، روابط مطبوعاتی
  +33 6 72 28 42 94
  Biographie:

  Responsable des relations médias

  معاون، سیستم‏های اطلاعات
  Biographie:

  Responsable adjoint des Systèmes d’Information

  دستیار منشی اجرایی
  Biographie:

  Assistante exécutive

  Biographie:

  Director of Digital Communication

  مشاور ـ مسؤول ارتباطات آمریکای لاتین و کارائیب
  Biographie:

  Consultor - Encargado de la Comunicación para América Latina y el Caribe

 • پژوهش و عملیات
  مسؤول برنامه، آفریقا
  مدیر، عدالت بین‏المللی
  Biographie:

  Responsable du bureau justice internationale

  مدیر، حقوق زنان و حقوق مهاجران
  Biographie:

  Responsable du bureau droits des femmes et droits des migrants

  مسؤول برنامه، جهانی شدن و حقوق بشر
  Biographie:

  Programme Officer, Globalisation & Human Rights Desk

  معاون، عدالت بین‏المللی
  Biographie:

  Responsable adjointe du bureau justice internationale

  هماهنگ‏کننده‏، برنامه گینه
  Biographie:

  Guinea Project Coordinator - Africa Desk

  نماینده در دادگاه بین‏المللی جزایی
  Biographie:

  Permanent Representative to the International Criminal Court (ICC), The Hague

  مسؤول برنامه، اروپای غربی
  Biographie:

  Programme Officer of Western Europe Desk, Brussels

  مسؤول برنامه، آفریقای شمالی و خاورمیانه
  Biographie:

  Programme Officer of North Africa and Middle East desk

  مشاور ـ نماینده‏ی فدراسیون در تونس
  Biographie:

  Consultante - Déléguée FIDH Tunis

  مسؤول برنامه، برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
  Biographie:

  Responsable adjoint, Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme

  مدیر، آفریقا
  Biographie:

  Director of Africa Desk

  معاون، آفریقا
  Biographie:

  Deputy Director, Africa Desk

  مدیر، آسیا
  Biographie:

  Director of Asia desk

  مدیر، اروپای شرقی و آسیای مرکزی
  Biographie:

  Responsable du bureau Europe de l’Est et Asie centrale

  مسؤول برنامه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی
  Biographie:

  Programme officer, Eastern Europe and Central Asia Desk

  مدیر، جهانی شدن و حقوق بشر
  Biographie:

  Director of Globalisation and Human Rights desk

  مدیر، برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
  Biographie:

  Responsable de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme

  نماینده در ساحل عاج و گینه
  Biographie:

  FIDH Delegate in Côte d’Ivoire and Guinea

  مدیر، کشورهای آمریکایی
  Biographie:

  Responsable du bureau Amériques
  Bruxelles

  دستیار حقوق زنان و حقوق مهاجران
  Biographie:

  Assistant to the Women’s Rights and Migrants’ Rights Desk

  مدیر، عملیات
  Biographie:

  Director of Operations(Brussels)

  Claire Talon
  مدیر، آفریقای شمالی و خاورمیانه
  مسؤول برنامه، کشورهای آمریکایی
  Biographie:

  Programme officer, Americas Desk

 • جلب همکاری سازمان‌های بین‏دولتی
  مسؤول ارتباط، هیات نمایندگی در اتحادیه‌ی اروپا
  Biographie:

  Chargée de liaison, délégation auprès de l’UE
  Bruxelles

  نماینده در سازمان ملل
  Biographie:

  Representative to the UN in Geneva

  نماینده در سازمان ملل
  Biographie:

  Représentante auprès de l’ONU (NYC)

  نماینده در اتحادیه‌ی اروپا
  Biographie:

  Représentante auprès de l’UE
  Bruxelles

  مدیر، دادخواهی بین‌المللی
  Biographie:

  Director International Advocacy

  نماینده در اتحادیه‌ی اروپا
  Biographie:

  Délégué auprès de l’UE
  Bruxelles

  مسؤول ارتباط، هیات نمایندگی در سازمان ملل

گزار‌ش‌های سالانه

FIDH Annual Report 2014

FIDH Annual Report 2013

گزارش‌های سالانه‌ی ما را به شکلِ کمیک استریپ ببینید.

2014

2013

2012