فعالیت‌های ما

وظیفه‌ی ما: دفاع از تمام حقوق
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) سازمان غیردولتی بین‌المللی است. این سازمان از همه‌ی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر دفاع می‌کند.

تعهد ما: سه ستونِ عملی
فدراسیون در ارتباط با سازمان‌های همکارِ خود اقدام می‌کند. فعالیت‌های آن بر سه ستون استراتژیک استوار شده است: تأمینِ آزادی و تواناییِ فعالیتِ مدافعان حقوق بشر، جهان‌شمولی حقوق بشر و تأثیربخشی آن.

اصل راهنما: پاسخ‌گوییِ همه
دولت‌ها به عنوان ضامنِ اصلی حقوق بشر مخاطبانِ فعالیتِ فدراسیون هستند. اما، فدراسیون عاملان غیردولتی همچون گروه‌های مسلح و شرکت‌های چندملیتی را نیز خطاب قرار می‌دهد. فدراسیون تعهد دارد مرتکبان جنایت‌های بین‌المللی را از طریقِ نظام بین‌المللی عدالت کیفری پاسخ‌گو سازد.

اصول اخلاقی: استقلال و بی‌طرفی
فدراسیون سازمانی غیرحزبی، غیرفرقه‌گرا، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است. دبیرخانه‌ی آن در فرانسه مستقر است و فدراسیون در این کشور به‌عنوان سازمان غیردولتی به‌رسمیت شناخته شده است. استقلال، دانش کارشناسی و بی‌طرفی فدراسیون نشانِ تضمینِ اعتبار آن است. فدراسیون این اعتبار را از طریق فعالیت در شفافیت کامل حفظ می‌کند.

کُنشِ متقابل: حضور در محل ـ فعالیت در سطح جهان
فدراسیون، به‌عنوانِ جنبشی فدرالی، بر اساس کُنشِ متقابل با سازمان‌های عضو خود عمل می‌کند. بر اساس این روش، آمیزش تجربه‌ و دانشِ محلی با دانش کارشناسی از حقوق بین‌المللی، راه‌کارهای محافظت و حمایت و نهادهای بین‌دولتی، تضمین می‌شود. این ترکیب بی‌نظیر از طریق اقدام‌های مشترک فدراسیون و سازمان‌های عضو آن در سطح‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در مقابله با نقض حقوق بشر و تحکیم فرایندهای دمکراتیک عمل می‌کند و ماهیتِ نمایندگی و حقانیتِ فدراسیون را به‌شدت تقویت می‌کند.

نظام اداری:‌ جهان‌شمولی و شفافیت
ساختار فدراسیون و عملیات آن، سازمان‌های عضو آن را در کانونِ فرایند تصمیم‌گیری قرار می‌دهد و بازتاب اصول اداره‌ی آن است.

دانش کارشناسیِ اثبات شده‌
فدراسیون از طیفی گسترده از روش‌هایی استفاده می‌کند که موفقیت آنها ثابت شده است: واکنش فوری در سطح عمومی ‌و محرمانه؛ هیأت‌های تحقیقاتی، نظارت قضایی و دفاع حقوقی؛ گفتگوی سیاسی، دادخواهی، اقدام حقوقی، کارزارهای افزایش آگاهی عمومی. این سازمان بر شبکه‌ای از هیأت‌های بین‌المللی داوطلب اتکا دارد و تبادل نظر بین مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان را به‌منظور تقویت دانش کارشناسی آنها تسهیل می‌کند. فدراسیون پیوسته فعالیت‌های خود را با در نظر داشتن افزایش کارآمدی خود مورد ارزیابی قرار می‌دهد و به‌طور منظم اهدافِ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود را بنا به نیاز تعدیل می‌کند.

بیشتر بخوانید