بودجه‌ی ما

پشتیبانان ما

فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر مایل است از نهادها، بنیادها و شرکت‌های پشتیبانِ فعالیت‌هایش تشکر کند، به ویژه:

نهادهای بین‌‎المللی و ملی،
بنیادها، انجمن‌ها و نهادهای دیگر
شرکت‌ها

کمیته‌ی پشتیبانی به ریاستِ دِنیس اُلیوِنس، مترجمان شفاهی و کتبی و داوطلبان دیگر، و نیز همه‌ی افراد، سازمان‌های ملی، بین المللی و غیر‌دولتی و سازمان‌های بین‌دولتی که به درخواست‌های کمکِ فدراسیون واکنش نشان داده‌اند. سرانجام، فدراسیون سپاس صمیمانه‌ی خود را نسبت به اعضای گروه اقدامِ قضایی (GAJ)، اعضای هیأت‌های نمایندگی آن و 200 مترجم شفاهی و کتبی حرفه‌ای که داوطلبانه وقت خود را صرفِ پشتیبانی از فعالیت‌های فدراسیون می‌کنند.

گزارش ۲۰۱۴ حسابرس