کنفرانس درباره‌ی حقوق بشر و شرکت‌های فراملیتی در بروکسل، ۳ اکتبر