کمیسیون اروپا به ارزیابی از سیاست های تجارت خود متعهد شد

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از تصویب رهنمودهای تازه کمیسیون اروپا درباره تجارت و حقوق بشر استقبال می کند.

«رهنمودهایی برای تحلیل تاثیر حقوق بشر در ارزیابی تاثیرهای سیاست های مربوط به تجارت» و «کتابچه ارزیابی از تاثیر پایدارِ تجارت» که به زودی به مرحله ی نهایی خواهند رسید، هدف ایجادِ چارچوبی برای ارزیابی از تاثیرها در هنگام تنظیم یا انعقاد توافق های تجارت آزاد و سرمایه گذاری را دنبال می کنند.

پیش نویس این رهنمودها «بر اساس مطالعات و یافته های شماری از کارشناسان از بیرون و نیز مطالب علمی موجود، از جمله گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر درباره هماهنگ کردن تجارت با حقوق بشر» تهیه شده است.

هدف از این رهنمودها شناسایی و جلوگیری از تاثیر سیاست های تجارت بر حقوق بشر در اتحادیه اروپا و کشورهای شریک آن، پرهیز از تاثیرهای منفی و تقویت تاثیرهای مثبت است. کمیسیون اروپا، با پژواکِ خواست های فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اعلام کرد که ارزیابی تاثیرها «در دست تنظیم است تا به زودی در مورد گفتگوهای مربوط به توافق های سرمایه گذاری با میانمار و چین به اجرا درآید.»

بیشتر بخوانید