فدراسیون در مجمع اتحادیه‌ی اروپا با سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر

04/12/2015
Notre mouvement
en fa

فدراسیون در مجمع اتحادیه‌ی اروپا و سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر «حمایت از جامعه‌ی مدنی و تشویق آن»، ۴-۳ دسامبر ۲۰۱۵، بروکسل
هیأت ۲۵ نفری مدافعان حقوق بشر ما را در این صفحه دنبال کنید و خبرهای مجمع را در #EUHRForum ببینید.

1. این مجمع شمار بزرگی از فعالان جامعه‌ی مدنی و نهادهای اروپایی را برای بحث درباره‌ی فضای رو به کاهش فعالیت جامعه‌ی مدنی گرد هم می‌آورد. این «فضای رو به کاهش» برای جامعه‌ی مدنی مستقل همواره با تهدیدهای شدید و سرکوب مستقیم همراه بوده است و این روند در ده سال گذشته به شدت گسترش یافته است. در این دو روز، اتحادیه‌ی اروپا با جامعه‌ی مدنی در مورد روش برخورد با مشکل فضای رو به کاهش تبادل نظر خواهد کرد.

2. سه کارگروه اصلی در مورد ایجاد محیط توانمندساز قانونی، تدوین راه‌بُردهای مؤثر و محافظت از فضای عمومی و تشویق مشارکت مؤثر تشکیل شده‌اند.

روز اول، ۳ دسامبر ۲۰۱۵

بیشتر بخوانید