سهم فدراسیون در مشاوره درباره ارزیابی از تاثیر پایدار در کتابچهء مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا

تجارت و سرمایه گذاری بین المللی می توانند تاثیرهای مثبت یا منفی بر حقوق بشر داشته باشند. تجربه نشان داده که تجارت و سرمایه گذاری بین المللی در شرایط کنونی محافظت از حقوق بشر و تحقق آن را تضعیف می کنند. در مذاکرات درباره این گونه توافق ها، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر پیوسته خواهان ادغام کامل حقوق بشر در چارچوب تجارت و سرمایه گذاری شده است. اتحادیه اروپا موظف است اطمینان حاصل کند که توافق های اقتصادی که به اجرا می گذارد به زیان حقوق بشر در خارج نخواهند بود. به این منظور، اتحادیه اروپا باید «ارزیابی تاثیر بر حقوق بشر» را در پیش بگیرد و تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از ایجاد خطر علیه بهره مندی از حقوق بشر در کشورهای دیگر در اثر توافق های تجارت و سرمایه گذاری انجام دهد (از جمله با تغییر و سازگارکردن یا چشم پوشی از توافق یا دست زدن به اقدامات دفاعی).

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در سپتامبر 2014 گزارشی را با عنوان «هماهنگ کردن تجارت با حقوق بشر: 15 توصیه به اتحادیه اروپا درباره ارزیابی از تاثیرها» منتشر کرد که در آن خواهان اصلاحات در روش ارزیابی از تاثیرها، برقراری رهنمودهای تازه و بهبود در این ارزیابی ها شد.

اکنون پیش نویس رهنمودهای تازه («رهنمودهایی برای تحلیل تاثیر حقوق بشر در ارزیابی تاثیرهای سیاست های مربوط به تجارت» و «کتابچه ارزیابی از تاثیر پایدارِ تجارت») تهیه شده است. همچنان که فدراسیون و سازمان های غیردولتی دیگر درخواست کرده بودند، با جامعه مدنی مشورت شده است.

اسناد پیوست (به ترتیب از بالا به پایین):
• پیش نویس کتابچه ارزیابی از تاثیر پایدارِ تجارت 2015
• رهنمودهایی برای تحلیل تاثیر حقوق بشر بر ارزیابی از تاثیرهای سیاست های مربوط به تجارت ۲۰۱۵
• سهم فدراسیون در مشاوره درباره ارزیابی از تاثیر پایدار در کتابچهء مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا

بیشتر بخوانید