راهنمای قطعنامه‌ها، پیام‌های رسانه‌ای و بیانیه‌های هیأت‌های پارلمان اروپا

21/11/2016
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

شبکه‌ی حقوق بشر و دمکراسی (HRDN) راهنمای قطعنامه‌ها، پیام‌های رسانه‌ای و بیانیه‌های هیأت‌ها، کمیته‌ها و رؤسای کمیته‌های پارلمان اروپا یا نامه‌های نمایندگان پارلمان در باره‌ی مدافعان حقوق بشر را تهیه کرده است تا به‌طورِ عملی نمونه‌های عملکرد خوب در مورد ارتباط‌های مربوط به مدافعان حقوق بشر در خطر را نشان دهد به روشی که برای این مدافعان و مدافعان دیگر مفید باشد، امکان تأمین آزادی و لغو اتهام‌های آنها را به حداکثر برساند و به شکل‌های دیگر آزار پایان دهد.

راهنمای قطعنامه‌ها، پیام‌های رسانه‌ای و بیانیه‌های هیأت‌ها، کمیته‌ها و رؤسای کمیته‌های پارلمان اروپا یا نامه‌های نمایندگان پارلمان در باره‌ی مدافعان حقوق بشر

Do’s and Don’ts best practice guide for European Parliament resolutions, press releases and statements of... by FIDH on Scribd

بیشتر بخوانید
communique