اتحادیه‌ی اروپا: بررسی برنامه‌ی عمل حقوق بشر و دموکراسی ـ توصیه‌های فدراسیون

06/05/2019
بیانیه‎ی مطبوعاتی
en fa

افزایش چالش‌ها در مقابل حقوق بشر و دموکراسی لازم می‌کند که اتحادیه‌ی اروپا بر فراخوان نیرومند سال ۲۰۱۲ در چارچوب راهبردی اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر و دموکراسی دوباره تأکید کند. این تأکید باید اساس تقویت امکانات و سیاست‌ها را تشکیل دهد و به منظور تعریف اقدام‌های مشخص برای توجه به چالش‌ها انجام شود.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر توصیه می‌کند که برنامه‌ی عمل تازه تعهدهای روشنی را مشخص کند، در پی رسیدن به نتایج مشخص باشد و اقدام‌هایی را در بعضی حیطه‌های اساسی مشخص کند. فدراسیون توصیه‌های شبکه‌ی حقوق بشر و دموکراسی (HRDN) را به‌طور کامل تأیید می‌کند و بر این نظر است که توصیه‌های آن پیش‌شرط اطمینان‌یافتن از داشتن برنامه‌ی عملِ نتیجه‌مند است.

در تکمیل توصیه‌های شبکه‌ی حقوق بشر و دموکراسی که بر اصول و تعهد‌های کلی تمرکز دارد، فدراسیون مایل است اقدام‌های مشخصی را در زمینه‌های مشخص توصیه کند. بدون چنین اقدام‌هایی که به نتایج ملموسی برسد این خطر وجود دارد که برنامه‌ی عمل برنامه‌ای بدون عمل بشود. پرچالش‌تر شدن اوضاع جهانی لازم می‌سازد که اتحادیه‌ی اروپا روش تازه‌ای را برای تقویت کارآیی سیاست خود تدوین کند. همچنین تعهد‌های مشخص تازه‌ای لازم است تا تطبیق متناسب اتحادیه اروپا با فضای تازه تضمین شود.

توصیه‌های فدراسیون درباره‌ی بررسی برنامه عمل

30.04.2019 FIDH Recommendations AP Review by FIDH on Scribd

توصیه‌های شبکه‌ی حقوق بشر و دموکراسی

HRDN Statement AP Review 30.04.2019 by FIDH on Scribd

بیشتر بخوانید