မႏၱေလးလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားကို စြဲဆိုထားေသာ အမႈမ်ားအားရုပ္သိမ္းပါ

09/08/2017
Communiqué
en my

ပါရီ-ဂ်နီဗာ-ဘန္ေကာက္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၇ - မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတစ္ခုေၾကာင့္ လယ္သမား (၁၁) ဦးႏွင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးကာကြယ္သူ (၂) ဦးအား ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက စြဲဆိုထားသည့္အမႈမ်ားအားလံုး ခ်က္ခ်င္းရုပ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း The Observatory (FIDH ႏွင့္ OMCT) က ယေန႕ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“လယ္ယာေျမဆံုးရံႈးသြားတဲ့ လယ္သမားေတြကို အေရးယူမယ့္အစား၊ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ အမွန္တကယ္ နစ္နာခ်က္ေတြအေပၚ ေတာင္းဆိုမႈေတြကို ေျဖရွင္းေပးဖို႕ အားစိုက္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈေတြအတြက္ အေျဖရွာတဲ့အခါ အစိုးရအေနနဲ႕ လူသားဆန္တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႕ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါတယ္။”

FIDH ႏွင့္ ALTSEAN-Burma ၏ အထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဒယ္ဘီစေတာက္ဟာ့

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၃ ရက္ေန႕မွာ မႏၱေလးအေျခစိုက္ အလုပ္သမားႏွင့္လယ္သမားကြန္ယက္အဖြဲ႕ (FNI-FL) ၏ေခါင္းေဆာင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးတိုးၾကီးႏွင့္ဦးမ်ဳိးဝင္းအျပင္ လယ္သမား (၁၁) ဦးတို႕အား ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕နယ္၊ ျပင္စာရြာတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲ၌ ပါဝင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရဲမ်ားကဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ (ထြန္တံုးတိုက္ပြဲ ဆိုသည္မွာ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေနေသာေျမေပၚတြင္ လယ္သမားမ်ားက ယခင္အတိုင္း ဆက္လက္ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ ၎တို႕၏ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို ျပန္လည္ေတာင္းဆိုသည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သည္) တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာေျမမ်ားကို နစ္နာေၾကးေပးျခင္းမရွိပဲ စတင္သိမ္းယူခဲ့ျပီး အဆိုပါ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ေျမယာအမ်ားအျပားကို ယခင္ကစစ္အစိုးရ အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံသို႕ ေကာ္ဖီစိုက္ခင္းစီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

အဆိုပါ လယ္သမားႏွင့္တက္ၾကလႈပ္ရွားသူ ၁၃ ဦးသည္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္ၾကေသာ Cooperative Bank ၊ Ar-raw Jan Pharmaceutical ႏွင့္ ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၾကဴဇင္ တို႕၏ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆို္ခ်က္မ်ားအရ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႕က မိမိတို႕သည္ ေျမယာပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲေၾကာင့္ ေငြေၾကးႏွစ္နာဆံုးရံႈးမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲထားသည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူ (၁၃) ဦးသည္ ရာဇသတ္ၾကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၄ (ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္အားေပးကူညီျခင္း)၊ ပုဒ္မ ၃၅၃ (ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအားဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္ျခင္း)၊ ပုဒ္မ ၃၉၂ (လုယက္ျခင္း)၊ ပုဒ္မ ၄၂၇ (အက်ဳိးဖ်က္ဆီးျခင္း)၊ ပုဒ္မ ၄၄၇ (ပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္ျခင္း)၊ ပုဒ္မ ၅၀၆ (ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း) စသည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၄ ရက္ေန႕ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႕သည္ (၄) လၾကာဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရျပီးေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အာမခံရရွိခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၁ ရက္ေန႕ ျပင္ဦးလြင္တရားရံုးမွ အာမခံျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခဲ့ျပီး ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ (၂) ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဒသခံလယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာေျမျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ျပင္ဦးလြင္ရွိ ေျမမ်ားေပၚတြင္ ယာယီတဲမ်ားထိုး၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႕အတူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၈ ရက္ေန႕ညတြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕ ၆၂ လမ္းေပၚတြင္ ဖြင့္ထားေသာ ထိုင္သပိတ္ကို ရဲမ်ားက ဝင္ေရာက္စီနင္းျပီး သပိတ္ဦးေဆာင္သူ (၈) ဦးႏွင့္ လယ္သမား (၃) ဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၎တို႕အား လြတ္လပ္စြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၊ ပုဒ္မ ၂၀ တို႕ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျပီး ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ အာမခံျဖင့္ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွစ၍ မူလလယ္ပိုင္ရွင္မ်ား လယ္ယာေျမျပန္လည္ရရွိေရး၊ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရး၊ လယ္သမားမ်ားအား စြဲဆိုထားေသာ အမႈမ်ားရုပ္သိမ္းေပးေရးအတြက္ မႏၱေလးတိုင္းရွိ ရာႏွင့္ခ်ီေသာလယ္သမားမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး အလယ္ပိုင္းတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ လက္တေလာအေရးယူခံေနရေသာ လယ္သမားဦးေရ (၅၀၀) နီးပါးခန္႕ရွိေနသည္။

လယ္သမားမ်ား ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ ျပည့္ဝစြာအသံုးခ်ႏိုင္ေရး ျမန္မာအစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ Observatory မွေတာင္းဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္၊ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လုိင္လ၊ ၁၆ ရက္ ေန႕တြင္ ကနဦးလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ Observatory အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ FIDHႏွင့္ OMCT တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအား စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္၊ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

“အရင္အစိုးရလက္ထက္ကလို ဖိႏွိပ္တဲ့နည္းလမ္းေတြသံုးျပီး လယ္သမားေတြရဲ႕ အေျခခံအခြင့္အေရးကို ျငင္းပယ္မႈေတြ လုပ္ေနတာေတြကို လက္ရွိအစိုးရအာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႕ မျဖစ္မေနစြန္႕လြတ္ဖို႕ လိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစိုးရမွာ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ရမယ့္ တာဝန္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့နည္းလမ္း၊ ေနာက္ျပီး ေျမယာအျငင္းပြားမႈေတြကို မွ်တျပီးတာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ပံုစံနဲ႕ ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးတာေတြ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းအသစ္နဲ႕ ေဆာင္ရြက္ဖို႕လိုပါတယ္”

OMCT ရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဂ်ာရယ္လ္စတပ္ဘေရာ့

The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (the Observatory) ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ International Federation for Human Rights (FIDH) ႏွင့္ World Organization Against Torture (OMCT) တို႕က ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ Observatory ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ကုစားမႈေပးရန္ ျဖစ္သည္။ FIDH ႏွင့္ OMCT တို႕သည္ ဥေရာပသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားယႏၱရားျဖစ္ေသာ ProtectDefenders.eu ၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
For more information, please contact:
• FIDH: Audrey Couprie: +၃၃ ၆၄၈၀၅၉၁၅၇ (ပါရီျမိဳ႕)၊ Andrea Giorgetta: +၆၆ ၈၈၆၁၁၇၇၂၂ (ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕)
• OMCT: Delphine Reculeau: +၄၁ ၂၂၈၀၉၄၉၃၉ (ဂ်နီဗာျမိဳ႕)
• ALTSEAN-Burma: Debbie Stothard: +၆၆ ၈၁၆၈၆၁၆၅၂ (ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕)
Lire la suite