က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္႔ ေျမယာပဋိပကၡမ်ားကုိ အစီရင္ခံစာအသစ္က ၾကိဳတင္သတိေပး

27/09/2017
Communiqué
en my

(ပါရီ၊ ရန္ကုန္၊) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမယာအခြင္႔အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လံုေလာက္စြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည္႔ ဥပေဒမ်ားႏွင္႔ မူဝါဒမ်ား အလ်င္အျမန္ ျပဌာန္း၊ က်င္႔သံုးျခင္း မျပဳႏုိင္လ်င္ အလံုးအရင္းျဖင္႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင္႔ ယင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ေျမယာလုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ မၾကာမီ ေျမယာပဋိပကၡမ်ားကုိ ကပ္ေရာဂါအသြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိသည္ဟု ယေန႔ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ အစီရင္ခံစာသစ္ တစ္ခုတြင္ FIDH က ၾကိဳတင္သတိေပးထားပါသည္။

“ေသာကေျမ - ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား” ဟု အမည္ေပးထားေသာ FIDH ၏ အစီရင္ခံစာ တြင္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္အေျခစုိက္ ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ မႏၱေလး-ၿမိဳ႕သာစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမီတက္ (MMID) က ေဖာ္ေဆာင္သည္႔ အၾကီးစားစက္မႈစီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ စီမံကိန္းေၾကာင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးရွိ ေက်းလက္လူထုမ်ား ထိခိုက္ခံစားရသည္႔ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

“ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက စက္မႈဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္ပံုေတြကို ထင္ဟပ္ထားတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ဥပမာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပံုစံကုိ ပံုတူကူး အတုယူ လုပ္ေဆာင္မႈေတြမျဖစ္ဖို႕၊ ေနာက္ထပ္ေဒသခံရပ္ရြာလူထုေတြ ေျမယာမဲ့ျဖစ္ျပီး ဆင္းရဲတြင္းထပ္မနက္ေစဖို႕ ပုိျပီးအားေကာင္းတဲ့ အျပန္အလွန္ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႕ အေရးတၾကီးလုိအပ္ေနပါတယ္”

ဟု FIDH ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ Dimitris Christopoulos

ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္႔ ဥပေဒမူေဘာင္၊ မရိုးေျဖာင့္သည့္ အာဏာပုိင္မ်ား၊ တာဝန္ယူမႈမရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ေပါင္းစည္းမိေသာအခါ ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္နယ္ေျမတြင္ ျပည္သူတုိ႔အေပၚ ျပင္းထန္ေသာထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိခဲ႔ျပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေက်းရြာ (၁၄) ရြာမွ မိသားစု (၁၀၀၀) ေက်ာ္တုိ႔သည္ ယင္းတုိ႔၏ တစ္ခုတည္းေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္ ေျမယာမ်ားကုိဆံုးရံႈးခဲ့ရပါသည္။

ယင္းနယ္ေျမတြင္ေနထုိင္သူမ်ားထံမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ားပါမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမရွိခဲ့ပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနခဲ႔ကာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ ထိခိုက္ နစ္နာခဲ့သည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ရသည့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ားႏွင့္လည္း ဆန္႕က်င္ေနခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ားထံသုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား၊ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏကုိ တစ္ဖက္သတ္ စိတ္ထင္သလုိသတ္မွတ္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ႔သည္။

လယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကို အာဏာပုိင္မ်ားက တုိင္းတာတြက္ခ်က္ရာတြင္ သိသိသာသာ ေလွ်ာ႔ေပါ့တြက္ခ်က္မႈမ်ားရွိခဲ့ျပီး လယ္သမားမ်ားက မိမိတုိ႔အသံုးျပဳေနသည္ဟု ေျပာဆုိသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား၏ ၁၀% မွ ၂၅% အထိသာ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မႈမ်ား မ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ႔သည္ဟု လယ္သမားမ်ားစြာက ေျပာဆုိၾကသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူတုိ႔က လယ္သမားမ်ား အေနျဖင္႔ ေလ်ာ္ေၾကးလက္မခံပါကလည္း ေျမယာမ်ားဆံုးရံုးမည္သာျဖစ္ျပီး တစ္စံုတစ္ရာမွ် ျပန္လည္ ရရွိမည္မဟုတ္ဟု သတိေပးေျပာၾကား ျပီးသည့္ေနာက္မွသာ လယ္သမားမ်ားစြာတုိ႔သည္ ယင္းတုိ႔ ပုိင္ဆုိင္ေသာျမယာမ်ားအခ်ိဳ႕ သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာအားလံုးအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကုိ ဆႏၵမပါပဲ လက္ခံရယူခဲ့ၾကသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူတုိ႔က မိမိတုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးမည္၊ အက်ဥ္းခ်မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျမယာအတြက္ကမ္းလွမ္းသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကုိ လက္ခံရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့သူ လယ္သမားမ်ားကဆုိသည္။

အာဏာပုိင္မ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း လယ္သမားမ်ား၊ ေဒသခံတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားက စြပ္စြဲေျပာဆုိၾကျပီး ေျမယာမ်ားကုိ တိက်မွန္ကန္စြာ တုိင္းတာေပးေစလုိပါက လာဘ္ထုိးရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။

စီမံကိန္းအတြက္ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ ေနရာရွင္းလင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး လယ္သမားမ်ားအေနျဖင္႔ ယင္းနယ္ေျမအတြင္း အလားတူေျမယာပမာဏကုိ အစားထုိးျပန္လည္ဝယ္ယူႏုိင္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ၊ အစားအစာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လုံေလာက္ေသာ အုိးအိမ္ရရွိခြင့္မ်ား ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္။ ေျမယာမ်ားလက္လြတ္ဆံုးရံႈးခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရး ခံစားခြင့္အေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပစၥည္းသယ္ပုိ႔ျခင္း၊ ထင္းေခြျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမလုိအပ္ေသာ ေန႔စားအလုပ္သမား မ်ားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ရသည့္အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ ထိခိုက္နစ္နာေသာ ရြာသားမ်ားစြာတုိ႔သည္ ေျမယာဆံုးရံႈးျပီးေနာက္တြင္ အဆုိပါေဒသမွ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူတုိ႔သည္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရန္အတြက္ မႏၱေလးသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားၾကသည္။

ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ အဆုိပါစီမံကိန္းႏွင္႔ဆက္စပ္ျပီး ယင္းတုိ႔၏ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏုိင္ငံေရး အခြင္႔အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ျမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ ေျမယာရွင္းလင္းမႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ၾကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ရြာသူ၊ရြာသားအနည္းဆံုး (၅၅) ဦး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ခံခဲ့ရသည္။

ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္သူျဖစ္သည့္ MMID သည္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ကုလသမဂၢစီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္အေျခခံမူမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လူ႔အခြင္႔အေရးဆုိင္ရာတာဝန္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေတြကုိ အဓိကတြန္းအားေပးေနတဲ့အရာ အျဖစ္ကို တစ္ေန႔တစ္ျခား ပုိမုိေရာက္ရွိလာတာနဲ႕အမ်ွ လူ႕အခြင့္အေရးကိုေလးစားလိုက္နာမႈရွိဖို႕အတြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခသက္ေရာက္မႈကုိ ၾကိဳတင္အကဲျဖတ္ေလ႔လာတာေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ အလြန္အေရးၾကီးလာပါတယ္။ MMID ဟာ လူ႔အခြင္႔အေရး ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈအရ ေအာင္မွတ္မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႕ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရတဲ့ ရပ္ရြာလူထုေတြအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ျပန္လည္ကုစားမႈေတြကို အျမန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။”

ဟု ALTSEAN-Burma ၏ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး ႏွင္႔ FIDH ၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Debbie Stothard
သတင္းစာနယ္ဇင္းမ်ား ဆက္သြယ္ရန္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

Mr. Andrea Giorgetta (အဂၤလိပ္ဘာသာ) - ဖုန္းနံပါတ္ : +66886117722 (ဘန္ေကာက္)
Ms. Audrey Couprie (ျပင္သစ္ဘာသာ, အဂၤလိပ္ဘာသာ)- ဖုန္းနံပါတ္ : +33648059157 (ပါရီ)
Lire la suite