ประเทศไทย : การคุกคามโดยกระบวนการยุติธรรมต่อนายอานนท์ นาภา

13/03/2015
Communiqué
en th

คาแปลอย่างไม่เป็นทางการ
12 มีนาคม 2558
ประเทศไทย : การคุกคามโดยกระบวนการยุติธรรมต่อนายอานนท์ นาภา

ดิ ออฟเซอร์แวทอรี (the Observatory) ได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมุลที่น่าเชื่อถือว่ามีการคุกคามทางกระบวนการยุติธรรมต่อนายอานนท์ นาภา ทนายอาสาประจาศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน อันเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของทนายความเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ถูกกล่าวหาในข้อหาเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เเละให้ความช่วยแก่นักกิจกรรมที่ตกเป็นเป้าของเจ้าหน้าที่ หลังจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แม้ศูนย์ทนายฯ ดาเนินการมาไม่ถึงหนึ่งปี เเต่ก็ได้รับรางวัลจากสถานทูตฝรั่งเศส ประจากรุงเทพฯ เมื่อเดือนธันวาคม ปีที่แล้ว โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2553 นายอานนท์ นาภา เป็นทนายจาเลยต่อสู้คดีให้กับจาเลยคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ/หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จานวนไม่น้อย

ข้อเรียกร้องด่วน - ดิ ออฟเซอร์แวทอรี

รหัส THA 001 / 0315 / OBS 017
การคุกคามโดยกระบวนการยุติธรรม
ประเทศไทย
12 มีนาคม 2558

โครงการ ดิ ออฟเซอร์แวทอรี เพื่อการปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง International Federation for Human Rights (FIDH) เเละ the World Organisation Against Torture (OMCT) ขอให้ท่านดาเนินการต่อสถานการณ์ในประเทศไทยโดยด่วน

สถานการณ์ :

ดิ ออฟเซอร์แวทอรี (the Observatory) ได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่ามีการคุกคามโดยกระบวนการยุติธรรมต่อนายอานนท์ นาภา ทนายอาสาประจาศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน อันเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของทนายความเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ถูกกล่าวหาในข้อหาเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เเละให้ความช่วยเหลือแก่นักกิจกรรมที่ตกเป็นเป้าของเจ้าหน้าที่ หลังจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แม้ศูนย์ทนายฯ ดาเนินการมาไม่ถึงหนึ่งปี เเต่ก็ได้รับรางวัลจากสถานทูตฝรั่งเศส กรุงเทพฯ เมื่อเดือนธันวาคม ปีที่แล้ว โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2553 นายอานนท์ นาภา เป็นทนายจาเลยต่อสู้คดีให้กับจาเลยคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ/หรือ พระราชบัญญัติการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์จานวนไม่น้อย.

จากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 นายอานนท์ นาภา ไปรายงานตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมที่สถานีตารวจปทุมวัน ตามที่พันเอกบุรินทร์ ทองประไพ นายทหารพระธรรมนูญ แจ้งความเพิ่มเติมให้ดาเนินคดีนายอานนท์ นาภา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ข้อหา “นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน” ตามมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เนื่องจากนายอานนท์ นาภา ได้โพสต์ข้อความบนเฟสบุ๊ค จานวน 5 ข้อความ ที่วิพากษ์วิจารณ์บทบาทของเจ้าหน้าที่ทหารในการอานวยความยุติธรรมภายใต้กฎอัยการศึก หากนายอานนท์ นาภา ถูกดาเนินคดีเเละศาลพิพากษาว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าว อาจต้องโทษจาคุกสูงสุด 25 ปี เเละโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท (ประมาณ 14,135 ยูโร)

นายอานนท์ นาภา โพสต์ข้อความในเฟซบุคระหว่างถูกควบคุมตัวที่สถานีตารวจ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในวันดังกล่าวตารวจจับกุมและควบคุมตัวนายอานนท์ นาภา พร้อมนักกิจกรรมที่ต่อต้านรัฐประหารอีก 3 คน ทั้งหมดถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนประกาศคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 7/2557 ที่ห้ามชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ ที่มีจานวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป บุคคลทั้งสี่ถูกจับขณะทากิจกรรมหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

คาแปลอย่างไม่เป็นทางการ

กรุงเทพมหานคร ในวาระครบรอบ 1 ปีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้เป็นโมฆะ นักกิจกรรมทั้งสี่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางหลักทรัพย์ประกันตัว หลังจากถูกควบคุมตัวเเละสอบสวนกว่า 9 ชั่วโมง ที่สถานีตารวจปทุมวัน

ดิ ออฟเซอร์แวทอรีขอประณามการใช้กระบวนการยุติธรรมคุกคามนายอานนท์ นาภา เพียงเพื่อหวังจากัดการทากิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนโดยชอบ เเละขอเรียกร้องให้ผู้มีอานาจยุติการดาเนินคดีเเละการคุกคามผ่านกระบวนการยุติธรรมต่อนายอานนท์ นาภาทันที

ขอความร่วมมือให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ :

กรุณาเขียนจดหมายถึงผู้มีอานาจรัฐไทย เพื่อให้ดาเนินการดังนี้ :

1. ยุติการดาเนินคดีต่อนายอานนท์ นาภา ทุกข้อหา เเละยุติการคุกคามโดยการใช้กระบวนการยุติธรรมทุกรูปแบบต่อนายอานนท์ นาภา เเละนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนในประเทศไทย ;

2. ดาเนินการเพื่อรับรองมิให้เกิดการละเมิดความปลอดภัยทั้งทางร่างกายเเละจิตใจของนายอานนท์ นาภา เเละ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนในประเทศไทย ;

3. ปฏิบัติตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ตามมติสมัชชาสหประชาชาติ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะ ข้อ 1 ความว่า “ทุกคนในฐานะปัจเจกชนและโดยรวมกับผู้อื่นมีสิทธิในการส่งเสริมและต่อสู้เพื่อการคุ้มครองและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระดับชาติและระหว่างประเทศ” ข้อ 12.2 ความว่า “รัฐต้องดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อประกันให้มีการคุ้มครองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่ บุคคลทุกคน โดยลาพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น จากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้ การ
เลือกปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติโดยพฤตินัยหรือนิตินัย การกดดัน หรือการปฏิบัติโดยพลการ อื่นใด ที่เป็นผลจากการที่บุคคลนั้นได้ใช้สิทธิอย่าง ชอบธรรมตามที่อ้างถึงในปฏิญญานี้”

4. เคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเเละตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่รัฐไทยได้ให้สัตยาบันไว้ด้วย

ที่อยู่ :

lนายกรัฐมนตรี, พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทาเนียบรัฐบาล เลขที่ 1ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ประเทศไทย โทรสาร : +66 (0) 2282 5131

lรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ถนนอัษฎางค์ เขตราชบพิธ กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย

lรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร อาคารศรีอยุธยา เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทร/โทรสาร : +66 (0) 2 643-5320 ; อีเมล : minister@mfa.go.th

lรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เลขที่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย โทรสาร : +66 (0) 2 953-0503

lพลตารวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตารวจเเห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 7 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย โทรสาร : +66 (0) 2 251 5956 / +66 (0) 2 251 8702

lนางอมรา พงศาพิญช์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย อีเมล : help@nhrc.or.th

lคณะผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การสหประชาชาติ เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ rue Gustave Moynier 5, 1202 Geneva Switzerland โทร : + 41 22 715 10 10 ; โทรสาร : + 41 22 715 10 00 / 10 02 ; อีเมล : mission.thailand@ties.itu.int

lสถานทูตไทย กรุงบรัซเซลล์ เลขที่ 2 Sq. du Val de la Cambre, 1050 Ixelles, Belgium, โทร : + 32 2 640.68.10 ; โทรสาร : + 32 2 .648.30.66. อีเมล : thaibxl@pophost.eunet.be

คาแปลอย่างไม่เป็นทางการ

กรุณาส่งหนังสือไปที่สถานทูตหรือคณะผู้แทนทางทูตไทยในประเทศของท่านด้วย
***
ปารีส-เจนีวา, 12 มีนาคม 2558

กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยหากท่านดาเนินการใด ๆ โดยอ้างอิงถึงรหัสข้อเรียกร้องข้างต้นด้วย

โครงการ ดิ ออฟเซอร์แวทอรี เพื่อการปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นโครงการร่วมระหว่าง FIDH เเละ OMCT มีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองเเละสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในยามจาเป็น

Lire la suite
communique